دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان )

نویسندگان: ریحانه یوسفی پور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سرسختی و رضایت از زندگی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی و نمونه دولتی ناحیه5 آموزش و پرورش شهر مشهد بود .از این جامعه 366 نفر متشکل از 284 دانش آموز دولتی و 82 دانش آموز نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های سرسختی کوباسا ، رضایت از زندگی دینر و انگیزش تحصیلی والراند پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تعهد ، انگیزه تحصیلی درونی و رضایت از زندگی در دانش آموزان نمونه دولتی به طور معنا داری بیشتر و بی انگیزگی آنها کمتر است، سایر متغیر ها در دانش آموزان دولتی و نمونه دولتی تفاوت معناداری نداشت . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که در مدارس دولتی از بین متغیر های تعهد و رضایت از زندگی فقط شاخص رضایت تاثیر معناداری بر انگیزش دارد و در مدارس نمونه دولتی علاوه بر رضایت تعهد نیز تاثیر معناداری بر انگیزش درونی دانش آموزان دارد. این یافته ها ضرورت توجه متولیان نظام آموزشی کشور را در جهت تدوین برنامه هایی برای به کارگیری جنبه های روان شناختی به منظور افزایش سر سختی، رضایت از زندگی و تأثیر این عوامل در ارتقای انگیزش تحصیلی دانش آموزان مورد تأکید قرار میدهد.

کلمات کلیدی

, رضایت از زندگی , سرسختی , انگیزش تحصیلی (خود تعیین گری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054599,
author = {یوسفی پور, ریحانه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان},
booktitle = {دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {رضایت از زندگی ، سرسختی ، انگیزش تحصیلی (خود تعیین گری )},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان
%A یوسفی پور, ریحانه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]