کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , 2014-02-20

عنوان : ( تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی )

نویسندگان: سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای های مقابله دینی بر مهارت های درون فردی و برون فردیزنان صورت گرفت. پژوهش شبه آزمایشی، و جامعه آماری آن، ۷۰ نفر از مادرانی بودند که فرزندانش آنها در۹۱ ) تحصیل می کردند. نمونه گیری از نوع نمونه گیری در – مدرسه ابتدایی ناحیه ۵ مشهد(سال تحصیلی ۹۲دسترس بود. پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن در ۲ مؤلفه توسط شرکت کنندگان تکمیل و ۳۰ نفری که پایینترین نمره را داشتند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. برای گروه آزمایش ۱۰ جلسهآموزش راهبردهای مقابله دینی برگزار گردید و سپس پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. با توجه به نتایج، مهارت های آموزش راهبردهای مقابله دینی می تواند درسطح 0/01 مؤثر باشد. بنابراین این آموزش جهت تربیت / ارتقای سطح مهارت درون فردی و برون فردی هیجانی پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, مقابله دینی, مهارت های درون فردی, مهارت های برون فردی, هوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054600,
author = {سمیه عسکریان and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی},
booktitle = {کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی},
year = {2014},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {مقابله دینی، مهارت های درون فردی، مهارت های برون فردی، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی
%A سمیه عسکریان
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
%D 2014

[Download]