سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه , 2014-09-03

عنوان : ( برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان )

نویسندگان: ریحانه نیلاب , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش زمینه یابی با هدف برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان انجام شد. آزمودنی های پژوهش 110نفر بودند که از بین زنان تحت پوشش مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر بجنورد در سال 1392به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقّق ساخته استفاده گردید و چگونگی استفاده از ماهواره بر اساس متغیّرهای مختلف جمعیّت شناختی برّرسی شد. نتایج نشان داد که بیشتر استفاده کنندگان کمتر از 30 سال، لیسانس، خانه دار و با زندگی مشترک کمتر از 10 سال بودند. از نظر اولویت استفاده از کانال های ماهواره ای، فیلم و موسیقی دارای بیشترسن اولویت و آموزش، ورزش، مسابقه و کارتون دارای کمترین اولویت بودند وعلمی و سیاسی هیچ گونه اولویتی نداشتند. بنابراین مشخص شد که زنان از شبکه های خاصی استفاده می کنند که می تواند شرایط زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهدا

کلمات کلیدی

, ماهواره, کانال های ماهواره ای, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054601,
author = {نیلاب, ریحانه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان},
booktitle = {سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه},
year = {2014},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {ماهواره، کانال های ماهواره ای، زنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان
%A نیلاب, ریحانه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه
%D 2014

[Download]