اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-10-22

عنوان : ( بررسی تنوع فنوتیپی و برخی پارامترهای ژنتیکی تعدادی از نمونه های هندوانه بذر آجیلی (Citrullus lanatus ) )

نویسندگان: فرشته هنری , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هندوانه بذر آجیلی یکی از محصولات درآمدزای مختص مناطق دیم کاری استان های خراسان بشمار می رود اما تحقیقات انجام شده در مورد این محصول بسیار نادر می باشد. برای بررسی تنوع فنوتیپی این محصول، از پنج نمونه از هندوانه های بذر آجیلی بدست آمده از مطالعات قبلی ژرم پلاسم موجود در استان استفاده شد. برای این منظور، طی 54 روز اول دوره رشدی، 31 صفت مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفتند. از جمله این صفات می توان به طول بوته، تعداد برگها و تعداد ساقههای فرعی در زمان های مختلف، زمان ظهور پیچک، تعداد گره ساقه اصلی، تعداد گلهای نر و ماده اشاره کرد. نتایج تجزیه واریانس برای 7 صفت در سطوح احتمال 3 یا 4 درصد معنی دار شد که حاکی از وجود تنوع قابل ملاحظه بین این ژنوتیپ ها بود. نتایج محاسبه ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی و همچنین وراثت پذیری عمومی برای این صفات نشان داد که نمونه ها از لحاظ تعداد ساقه های فرعی و به عبارتی میزان گسترش بوته بر روی زمین با یکدیگر بسیار متفاوتند زیرا تعداد ساقه های فرعی آنها چه در هفتهی پنجم و چه در 54 روزگی در سطح % 3 معنی دار شده است. تعداد گل نر ساقه اصلی و طول برگ کوتیلدونی به ترتیب بیشترین (132/69) و کمترین (48/732) میزان ضریب تغییرات فنوتیپی را به خود اختصاص داده اند. میزان وراثت پذیری عمومی در صفت طول برگ کوتیلدونی (0/663) بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. بطور کلی داده های حاصل از این آزمایش گویای وجود تنوع قابل ملاحظه در میان این نمونه ها بود که از لحاظ به نژادی این محصول در آینده می تواند بسیار مهم باشد

کلمات کلیدی

, تنوع فنوتیپی, وراثت پذیری, پارامترهای ژنتیکی, هندوانه آجیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054604,
author = {فرشته هنری and وصال, سعیدرضا and نادعلی بابائیان جلودار and نادعلی باقری},
title = {بررسی تنوع فنوتیپی و برخی پارامترهای ژنتیکی تعدادی از نمونه های هندوانه بذر آجیلی (Citrullus lanatus )},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {تنوع فنوتیپی، وراثت پذیری، پارامترهای ژنتیکی، هندوانه آجیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع فنوتیپی و برخی پارامترهای ژنتیکی تعدادی از نمونه های هندوانه بذر آجیلی (Citrullus lanatus )
%A فرشته هنری
%A وصال, سعیدرضا
%A نادعلی بابائیان جلودار
%A نادعلی باقری
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]