اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-21

عنوان : ( ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی )

نویسندگان: زهرا السادات قائمی راد , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی و کمبود آب مهمترین تنش غیر زیستی بوده که رشد و نمو گیاه را به شدت محدود می کند . در این مطالعه به منظور به مقایسات دقیق آزمایشگاهی دو ژنوتیپ حساس و متحمل به تنش خشکی (به ترتیب ژنوتیپ های C12 و C6)، برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی پس از سه هفته از رشد اندازه گیری شد. ژنوتیپ C12 با 28% کاهش در میزان آب نسبی، کاهش چشمگیرتری نشان داد. نشت الکترولیت هر دو ژنوتیپ هندوانه به ویژه C12 در پاسخ به تنش خشکی به صورت معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت (05/0 >p). بیشترین میزان افزایش تجمع پرولین در ژنوتیپ C6 مشاهده شد که با 93/9 ماکرومول پرولین در یک گرم بافت تر برگ، نسبت به شاهد 7/4 برابر افزایش شنان داد. پنج روز تنش خشکی باعث تجمع مالون دی آلدئید به میزان 2/2 برابری نسبت به شاهد در C12 شد که نشان دهنده تخریب بیشتر بافت لیپید غشای آن و نشانه برای حساسیت آن به تنش می باشد. بطور کلی داده ها حاکی از آن بود که ژنوتیپ متحمل منتخب (C6) از نظر پارامترهای مورد اندازه گیری و مؤثر در فرایند تحمل به تنش نسبت به ژنوتیپ دیگر از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است لذا کاربرد بعدی این ژنوتیپ ها در مطالعات آتی از جمله بیان ژن در شرایط تنش می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنش خشکی, رطوبت نسبی برگ, هندوانه بذری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054606,
author = {زهرا السادات قائمی راد and وصال, سعیدرضا and نادعلی بابائیان جلودار and نادعلی باقری},
title = {ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی},
booktitle = {اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرولین، تنش خشکی، رطوبت نسبی برگ، هندوانه بذری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی
%A زهرا السادات قائمی راد
%A وصال, سعیدرضا
%A نادعلی بابائیان جلودار
%A نادعلی باقری
%J اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]