مهندسی عمران مدرس, دوره (16), شماره (5), سال (2017-3) , صفحات (65-77)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP )

نویسندگان: ابراهیم زمانی بیدختی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی تحت اثر بارهای چرخه ای مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از آسیب اولیه در نمونه ها، تقویت توسط ورقه های FRP انجام شد و اتصالات مجددا آزمایش شدند. سپس اتصال مبنا و اتصالات تقویت ‌شده با FRP توسط نرم‌افزار Opensees مدلسازی گردیده و نتایج با رفتار آزمایشگاهی آن‌ها مقایسه گردید. در ادامه تاثیر عواملی همچون افزایش بار محوری ستون و وجود دال عرضی متصل به تیر در حالت‌های با و بدون بار ثقلی بر روی کف بصورت تحلیلی با استفاده از نتایج مدلسازی مورد بررسی قرار گرفت. با توجّه به نتایج بدست آمده، با افزایش خسارت در اتصالات، ظرفیت باربری، سختی و استهلاک انرژی آنها کاهش می‌یابد. همچنین خسارت در اتصالات تا سطح آسیب اولیّه به میزان 5/1% دریفت طبقه با استفاده از ورقه‌های FRP قابل جبران می‌باشد. مقایسه‌ی پارامترهای لرزه‌ای اتصالات نشان می‌دهد افزایش بار محوری ستون باعث افزایش 5 تا 12 درصدی ظرفیت باربری و سختی اتصال می‌گردد. بعلاوه، افزایش بار محوری اثرات چندانی بر افزایش انرژی تلف شده ندارد. همچنین وجود دال عرضی افزایش ظرفیت و استهلاک انرژی را در پی دارد که این اثرات در حالت بدون بار ثقلی بیش از حالت وجود بار می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اتصالات خارجی بتنی, مقاوم سازی, ورقه‌های FRP, بار محوری ستون, دال عرضی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054607,
author = {زمانی بیدختی, ابراهیم and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2017},
volume = {16},
number = {5},
month = {March},
issn = {2476-6763},
pages = {65--77},
numpages = {12},
keywords = {اتصالات خارجی بتنی، مقاوم سازی، ورقه‌های FRP، بار محوری ستون، دال عرضی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP
%A زمانی بیدختی, ابراهیم
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2017

[Download]