ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (113-134)

عنوان : ( بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت ها )

نویسندگان: سعید مرتضوی , علیرضا امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: با مطالعه ارتباط بین فرصت طلبی از فناوری و موقعیت تجاری شرکت به گونه ای که به تغییرات فناوری بازار حساسیت و پاسخ مناسب و خلاق نشان داده شود و نشان دادن تاثیر مثبت و قدرتمند حساسیت و واکنش مناسب به تغییرات مبتنی بر فناوری بر معیارهای اصلی موقعیت تجاری شرکت یعنی فروش، سود و ارزش بازار و همچنین تصریح تاکید بازاریابی به منزله راهبردی برای دست یابی به این ارتباط بینش هایی را برای مدیران شرکت های صنعتی ایجاد می کند. هدف: هدف از این پژوهش بازنمایی میزان اثرگذاری حساسیت و پاسخ دهی شرکت ها به تغییرات حوزه فناوری بر موقعیت و موفقیت تجاری آن هاست. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است تا روابط بین متغیرها را بررسی کند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای در بین نمونه 160 نفری از کلیه فروشندگان محصولات برند سامسونگ در شهر مشهد در مناطقی توزیع شد که واحدهای صنفی بیشتری در دسترس محقق قرار داشت. برای آزمون فرضیه ها نیز از معادلات ساختاری با استفاده از روش تخمین حداکثر درست نمایی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تاکیدات استراتژی های بازاریابی شرکت و پاسخ به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت سامسونگ تاثیر مثبت مستقیم دارد؛ ضمن اینکه تاکید بازاریابی شرکت عامل میانجی رابطه حساسیت نسبت به تغییرات فناوری و موقعیت تجاری شرکت سامسونگ است. نتیجه گیری: حساسیت داشتن به تغییرات فناوری و سپس پاسخ دهی مناسب به آن از سوی شرکت های بازرگانی، موفقیت آن ها را در تجارت و کسب و کارشان به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, فرصت طلبی فناوری, حساسیت, پاسخ دهی, استراتژی های بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054616,
author = {مرتضوی, سعید and امینی, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت ها},
journal = {ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-6640},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {فرصت طلبی فناوری، حساسیت، پاسخ دهی، استراتژی های بازاریابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت ها
%A مرتضوی, سعید
%A امینی, علیرضا
%J ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
%@ 2228-6640
%D 2015

[Download]