دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2016-01-19

عنوان : ( استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی )

نویسندگان: نوید بشیان , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله یک روش جدید و عملیاتی جهت مکان یابی خطا در خطوط ترکیبی کابلی-هوایی ارائه شده است. در این روش با استفاده از مؤلفه های توالی ولتاژ و جریان دو طرف خط و همچنین استفاده از معادلات توالی سیستم مبحث مکان یابی خطا مورد مطالعه قرار می گیرد. مکان یابی خطا در خطوط ترکیبی معمولاً همزمان با تشخیص بخش خطا انجام می شود. به این معنا که ابتدا تشخیص بخش خطا انجام و متناسب با آن الگوریتم مکان یاب خطا فعال می شود و یا اینکه با دو فرض وقوع خطا در هر دو بخش دو مکان خطا بدست می آید و پاسخ صحیح از بین دو جواب استخراج می گردد. در این مقاله از روش دوم استفاده شده است. یعنی ابتدا دو پاسخ به ازای دو فرض وقوع خطا در بخش های کابلی و هوایی بدست آمده و در مرحله تشخیص بخش خطا پاسخ صحیح انتخاب می گردد. مزیت روش ارائه شده عدم پیچیدگی محاسبات، دقت بسیار انجام شده است. Simulink/Matlab بالا و پاسخگویی روش در شرایط مختلف خطا و تغییرات ساختار شبکه می باشد. شبیه سازی در محیط سیستم مورد مطالعه خط ۶۳ کیلوولت شر یعتی-بازار رضا متعلق به شبکه فوق توز یع شهر مشهد می باشد که در پیک بار شبکه مطالعه شده است. ارزیابی روش پیشنهادی نشان می دهد که این روش نه تنها برای حالت پیک بار، بلکه برای ساختار های مختلف شبکه اعم از شرایط کم باری، میان باری و پرباری و همچنین امپدانس تونن های معادل مختلف پاسخگو می باشد.

کلمات کلیدی

, مکان یابی خطا, خطوط ترکیبی کابلی- هوایی, معادلات توالی سیستم, تشخیص بخش خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054618,
author = {بشیان, نوید and ساده, جواد},
title = {استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی},
booktitle = {دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکان یابی خطا، خطوط ترکیبی کابلی- هوایی، معادلات توالی سیستم، تشخیص بخش خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی
%A بشیان, نوید
%A ساده, جواد
%J دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2016

[Download]