سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان )

نویسندگان: میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش برای اندازه گیری کنتیک آزادسازی نیتروژن در کشت ثابت انجام شد. مایع شکمبه از سه رأس گاو کانولا گذاری شده در گاوداری تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بوسیله پمپ از شکمبه وکیوم شده، در فلاسک جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. 022 میلیگرم معادل نیتروژن از هر نمونه خوراکی در ظروف شیشهای 501 میلی لیتری اضافه شد. به هر ظرف، 022 میلی لیتر از مایع شکمبه بافری شده 1:5 اضافه شد سپس ظرفها در دمای 13 درجه سانتی گراد برای زمانهای مد نظر کشت داده شدند. افزودن مایع شکمبه بافری شده تحت شرایط بیهوازی و تحت تزریق گاز دی اکسید کربن انجام شد. تیمارها )منابع نیتروژنی( شامل: بلنک )فاقد منبع نیتروژنی(، اپتی ژن، اوره پوششدار شده و اوره بود. نمونهها در مایع شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول در 042 و 102 دقیقه کشت داده شد. در هر زمان پس از خارج کردن نمونهها از کشت، نیتروژن باقیمانده ،502 ،02 ،12 ، زمانهای 52 با روش کلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمون نشان داد اوره بالاترین نرخ تجزیهپذیری و اپتی ژن کندترین میزان تجزیه پذیری را دارد. مقایسه تفاوت تجزیهپذیری در مایع شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول نشان داد میکروارگانیزمهای شکمبه و بافر تأثیر معنی داری بر تجزیه پذیری اوره نداشتند (P>0.05) اما تأثیر آنها بر روی اوره پوشش دار شده معنی دار بود (P<0.001) .

کلمات کلیدی

, اوره, اوره پوشش دار شده, اپتی ژن, کنتیک تجزیه پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054625,
author = {مزینانی, میترا and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن},
title = {کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اوره- اوره پوشش دار شده- اپتی ژن-کنتیک تجزیه پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان
%A مزینانی, میترا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]