بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (960-971)

عنوان : ( کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری , روشنک شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور مطالعه اثرات کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی بر شاخص های رشدی گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از1- کود زیستی میکوریزا Glomusintraradices)) ، 2-کود دامی(منبع گاوی)، 3- کود شیمیایی (NPK)، 4- ورمی کمپوست، 5- شیمیایی + دامی، 6- شیمیایی + ورمی کمپوست، 7- شیمیایی + میکوریزا، 8- دامی +میکوریزا، 9- ورمی کمپوست+ میکوریزا، 10- دامی+ ورمی کمپوست+ میکوریزا و 11- شاهد. نتایج نشان داد که بالا ترین شاخص سطح برگ، میزان ماده خشک و سرعت رشد محصول به ترتیب در تیمارهای کاربرد منفرد کود شیمیایی (89/5)، تلفیق کود دامی +شیمیایی (9887 کیلوگرم در هکتار) و میکوریزا + شیمیایی (5/23 گرم بر متر مربع در روز) مشاهده شد و کمترین این صفات به ترتیب در تیمار شاهد(40/3)، تیمار میکوریزا + دامی +ورمی(7618کیلوگرم هکتار) و تیمار کود دامی (9/16 گرم بر متر مربع در روز) بدست آمد. نتایج آزمایش نشان داد که بین عملکرد کاسبرگ با ارتفاع گیاه همبستگی مثبت بسیار بالایی وجود دارد. به‌طور‌کلی نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد منفرد منابع کودی، اثرات مثبت بیشتری را بر صفات رشدی چای ترش به همراه داشت. توصیه می شود کشت این گیاه به صورت نشا در گلخانه حداقل سه ماه قبل از کشت در زمین اصلی صورت گیرد.در صورت عدم کشت به صورت نشا کشت این گیاه در این منطقه توصیه نمی گردد.

کلمات کلیدی

, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, عملکرد کاسبرگ, کود زیستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054626,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and رنجبر, فاطمه and اقحوانی شجری, مهسا and شهریاری احمدی, روشنک},
title = {کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {960--971},
numpages = {11},
keywords = {سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، عملکرد کاسبرگ، کود زیستی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A رنجبر, فاطمه
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A شهریاری احمدی, روشنک
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]