سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( اثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین )

نویسندگان: عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , محمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از 42 راس گوساله ماده هلشتاین به منظور ارزیابی اثرات منابع فیبر غیر علوفه ای در کنسانتره شروع کننده گوساله های شیر خوار بر پارامترهای تخمیری شکمبه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار آزمایشی انجام شد. جیره های آزمایشی شامل 1- استارتر بر پایه غلات، 4- سبوس جایگزین غلات، 3- تفاله چغندر قند جایگزین غلات بود. جیره ها از نظر میزان انرژی و پروتئین یکسان بودند. pH مایع شکمبه در 09 روزگی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS 0/1 ( تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد منابع فیبر غیر علوفه ای در استارتر شروع کننده اثر معنی ( داری بر میانگین pH مایع شکمبه گوساله ها داشت. بطوری که بیشترین آن مربوط به تیمار 4 و کمترین مقدار مربوط به تیمار 1 >9/9 بود) 5 p <9/9 (. اما نیتروژن آمونیاکی شکمبه اثر معنا داری نشان نداد) 5 p(. نتایج حاضر نشان داد که استفاده از منابع فیبر غیر علوفه ای می تواند موجب بهبود pH شکمبه ای شود.

کلمات کلیدی

, فیبر غیر علوفهایی, کنسانتره شروع کننده, گوساله های شیری, پارامترهای تخمیری شکمبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054628,
author = {عبدالرسول ملانوروزی and باشتنی, مسلم and ناصریان, عباسعلی and همایون فرهنگ فر and محمد شریفی},
title = {اثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فیبر غیر علوفهایی-کنسانتره شروع کننده- گوساله های شیری- پارامترهای تخمیری شکمبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین
%A عبدالرسول ملانوروزی
%A باشتنی, مسلم
%A ناصریان, عباسعلی
%A همایون فرهنگ فر
%A محمد شریفی
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]