سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی )

نویسندگان: میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی وضعیت ظرفیت واحد، ترکیب گله، و تاثیر آن بر تولید شیر گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی، تعداد 111 واحد پرورش گاو شیری از شهرستانهای استان خراسان رضوی که دارای پروانه فعالیت بودند از طریق پرسشنامه بررسی گردید. میانگین گاوهای دوشا آبستن، دوشا غیر آبستن، خشک، تلیسه آبستن، تلیسه غیر آبستن، گوساله نر، گوساله ماده، گاو نر و 11.40 و 2.27 بود و میانگین دام ،12.41 ،12.21 ،12.72 ،0.11 ،17.32 ، کل دام در واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 22.12 21.21 کیلوگرم حاصل شد. همچنین مشخص شد بین ± موجود 117.27 رأس و میانگین تولید شیر روزانه به ازای هر گاو 2.10 میزان تولید شیر به ازای هر رأس با افزایش تعداد رأس دام موجود در گله همبستگی مثبت وجود دارد) 1.11 p< (. در این بررسی تغییرات زیادی در ترکیب گله و نیز در تعداد رأس موجود در واحدها مشاهده شد. بطور کلی در این مطالعه مشخص شد تعداد دام موجود در گاوداریهای این استان در گروهبندیهای دامی یکسان نبوده و بسیار پراکنده است. تفاوت در مدیریت واحدهای دامپروری باعث شده است که بین دامداریها تفاوت قابل توجهی بر تولید و ترکیب گله وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, گاوداریهای استان خراسان, ترکیب گله, ویژگیهای تولیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054630,
author = {مزینانی, میترا and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گاوداریهای استان خراسان، ترکیب گله، ویژگیهای تولیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی
%A مزینانی, میترا
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]