سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , نسیبه منصوری , احمد منصوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشونت خانگی یکی از مهمترین موضوعات بهداشتی جهان به حساب می آید که سلامت روانی و جسمانی بسیاری از انسان ها را به مخاطره انداخته است. خشونت خانگی در همه گروه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی اتفاق می افتد و عوامل مختلفی در بروز، تشدید و تداوم آن نقش دارند. از سوی دیگر، ناگویی خلق به عنوان نقص در مولفه های شناختی پاسخ هیجانی با مشکلات ارتباطی متعددی از جمله خشونت خانگی و آزار دیدگی از طرف همسر رابطه دارد. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ناگویی خلقی و آزاردیدگیاز طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار انجام گردید. بدین منظور، در یک پژوهش پس رویدادی (علی-مقایسه ای)، تعداد 89 زن شاغل و تعداد 96 زن خانه دارد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه همسر آزاری و پرسشنامه ناگویی خلق تورنتو در میان شرکت کنندگان اجرا گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس 22 و با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه زنان شاغل و خانه در در شاخص کلی همسر آزاری و همچنین مولفه های خشونت عاطفی و جنسی تفاوت معنادار وجود دارد. در حالیکه تفاوتی بین دو گروه در مولفه خشونت جسمی وجود ندارد. همچنین، تفاوت معناداری بین دو گروه زنان شاغل و خانه دار در شاخص کلی ناگویی خلقی و مولفه های تفکر با جهت گیری خارجی، دشواری در تشخیص احساس ها و دشواری در توصیف احساس ها وجود دارد. در مجموع، نتایج نشان داد که زنان بیکار آزاردیدگی و ناگویی خلقی بیشتری نسبت به زنان شاغل تجربه می کنند.

کلمات کلیدی

, ناگویی خلق, آزار دیدگی, زنان شاغل و خانه دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054637,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and نسیبه منصوری and احمد منصوری},
title = {مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ناگویی خلق، آزار دیدگی، زنان شاغل و خانه دار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A نسیبه منصوری
%A احمد منصوری
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]