دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست )

نویسندگان: حمیده شعفی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تأکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست شهرستان چناران بود. جهت بررسی اثربخشی مداخله مذکور از طرح آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. 30 نفراز دختران جامعه هدف که دارای خودکارآمدی پایینی بودند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس این دختران به طور تصادفی به دو گروه آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید برآیات قرآن و گروه کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش توسط پرسشنامه خودکارآمدی شرر جمع آوری شد. پس از آموزش برنامه، نتایج پژوهش نشان داد که در گروه آزمایش دختران افزایش معنی داری را در میزان خودکارآمدی (p<0/000) نسبت به گروه کنترل نشان دادند. نتایج این پژوهش پیشنهاد می کند که می توان از برنامه آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تأکید بر آیات قرآن به عنوان برنامه ای در جهت تقویت خودکارآمدی در برنامه های تربیتی و تحصیلی نوجوانان بی سرپرست استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, مهارت های مثبت اندیشی, آیات قرآن, خودکارآمدی, دختران بی سرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054640,
author = {حمیده شعفی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست},
booktitle = {دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {مهارت های مثبت اندیشی، آیات قرآن، خودکارآمدی، دختران بی سرپرست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست
%A حمیده شعفی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]