کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده مستمر از کودهای فسفری می تواند بر تغذیه گیاه و آلودگی محیط زیست تاثیر گذار باشد. فسفر در بافت های گیاه و خاک ها به مقدار کمتر از نیتروژن و پتاسیم وجود دارد. کمیت های معمولا کوچک فسفر در خاک ها و گرایش آن به واکنش با اجزای تشکیل دهنده خاک و تولید ترکیبات نسبتا حل ناپذیر و غیر قابل جذب برای گیاه موجب اهمیت مدیرت فسفر شده است. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون این عنصر، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با تیمار فسفر (با استفاده از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل) در دو سطح (صفر و 30 کیلوگرم بر هکتار) واسید هومیک در دو سطح (صفر و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) با 8 تکرار در دو فاصله زمانی 7 و 28 روز در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. سپس داده ها توسط نرم افزار آماری jump 8 آنالیز آماری شد. نتایج تفاوت معنی داری را بین تیمار شاهد و سایر تیمارها از جمله تیمار اسید هومیک بدون استفاده از کود سوپر فسفات تریپل در روز 7 پژوهش نشان داد، که می تواند بیانگر تاثیر اسید هومیک بر بازیافت کود شیمیایی استفاده شده در طی زمان در خاک باشد در نتیجه کاربرد اسید هومیک می تواند باعث افزایش فراهمی فسفر در خاک و کاهش استفاده کودهای شیمیایی فسفری و در نهایت کاهش آلودگی خاک شود.

کلمات کلیدی

, فراهمی فسفر, اسید هومیک, سوپر فسفات تریپل, آلودگی خاک, فواصل زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054647,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فراهمی فسفر، اسید هومیک، سوپر فسفات تریپل، آلودگی خاک، فواصل زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی
%A آستارائی, علیرضا
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]