پزشکی قانونی, دوره (21), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (167-177)

عنوان : ( بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392 )

نویسندگان: فرزانه مهدیان فر , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمند سازی روانی – اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی بوده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زنان دارای همسران زندانی مبتلا به افسردگی بود که به پایگاه سلامت اجتماعی آستان مهر مشهد مراجعه کرده بودند. تعداد 20نفر از آنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های افسردگی بک و پرخاشگری باس و پری استفاده شده است. درابتدای درمان آزمودنی‌ها به پرسشنانه‌ها پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله فردی توانمندسازی روانی ـ اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب(رویکرد واقعیت درمانی) برای گروه آزمایش مجددا مقیاسها توسط آنان تکمیل شدند. نتایج پژوهش نشان دادکه توانمندسازی روانی –اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب توانسته است میزان افسردگی، پرخاشگری کلی و پرخاشگری فیزیکی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد. از این رو توانمندسازی روانی –اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب توانست ازطریق تشویق افراد به انتخاب‌های موثرتر و مسئولیت پذیری بیشتر افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی, تئوری انتخاب, افسردگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054654,
author = {مهدیان فر, فرزانه and کیمیایی, سیدعلی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392},
journal = {پزشکی قانونی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {3},
month = {January},
issn = {1027-1457},
pages = {167--177},
numpages = {10},
keywords = {توانمندسازی، تئوری انتخاب، افسردگی، پرخاشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392
%A مهدیان فر, فرزانه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J پزشکی قانونی
%@ 1027-1457
%D 2016

[Download]