مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-6) , صفحات (97-124)

عنوان : ( واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری )

نویسندگان: لیلا نجفیان رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرآغاز خیزش حسنیان برای در دست گیری قدرت به دوره ی اموی باز می گردد. خیزشی که با واکنش های متفاوت ارکان قدرت غیررسمی جامعه همراه بود و طیفی متنوع از حامیان را برای مقابله با قدرت حاکم گرد هم آورد. اگرچه پژوهشگران ابعاد مختلف قیام های حسنیان را مورد واکاوی قرار داده اند، اما در مقاله ی حاضر، با رویکردی تحلیلی، دلائل حمایت یا همراهی برخی اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله، مرجئه و غلات) با نخستین قیام های حسنیان (از نسل حسن مثنی)، مورد توجه قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده، نزدیکی برخی آراء حسنیان همچون اعتقاد به افضلیت علمی و وراثتی محمد و برادرش ابراهیم بر سایر مدعیان رهبری، لزوم قیام علیه حاکم جائر و برداشت معنای نجات بخشی از لقب «مهدی»، ویژگی هایی است که بیشترین تأثیر را در حمایت یا همراهی اصحاب مذاهبی همچون معتزله، مرجئه و احتمالاً غلات با نخستین قیام های سادات حسنی داشته است. ضمن آنکه اعتقاد گروهی از خاندان اهل بیت از سادات حسینی به لزوم مبارزه ی مثبت با حاکمیت جائر، منجر به همگرایی حداکثری آنها با حسنیان، حضور در قیام های آنان و شکل گیری نهایی فرقه ی زیدیه شده است.

کلمات کلیدی

, حسنیان, محمد بن عبدالله, ابراهیم بن عبدالله, زیدیه, معتزله, مرجئه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054669,
author = {نجفیان رضوی, لیلا},
title = {واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {97--124},
numpages = {27},
keywords = {حسنیان، محمد بن عبدالله، ابراهیم بن عبدالله، زیدیه، معتزله، مرجئه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری
%A نجفیان رضوی, لیلا
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2012

[Download]