آینه میراث, دوره (11), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (283-298)

عنوان : ( سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم )

نویسندگان: لیلا نجفیان رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نسخ خطی و اسناد موجود در کتابخانه های ایران و ترکیه بخش قابل توجهی از تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور، در طول دورۀ استقرار امپراطوری عثمانیان، را در خود جای داده اند. این آثار که بیشتر آنان در ایران شناخته شده نیستند، گاه به بیان زوایایی از تاریخ آن دوران می پردازند که در کتب منتشر شدۀ مرتبط با موضوع، مغفول مانده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و بررسی صحت و سقم برخی مطالب آنها، جز با بررسی اسناد به جای مانده از آن دوران میسر نمی باشد. نسخۀ سربازگیری از جملۀ این آثار است. هر چند این نسخه به دلیل نگارش توسط فردی نظامی که تحصیلات نظامی خود را در عثمانی گذرانده است، حاوی شاخصه های تاریخ نگاری دورۀ قاجاری نمی باشد اما به دلیل شرح دقیق ابعاد مختلف زندگی نظامیان و قوانین حاکم بر آنها سندی یکه و ارزشمند محسوب می شود. در نگاشتۀ حاضر، پس از معرفی نسخه و بخش های مختلف آن، به بیان ویژگی های ظاهری و محتوایی اثر پرداخته و با تطبیق برخی بخش های آن با سایر منابع به نقد و بررسی این دست نوشته می پردازیم.

کلمات کلیدی

, اوضاع نظامی, قاجار, عبدالحمید دوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054672,
author = {نجفیان رضوی, لیلا},
title = {سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم},
journal = {آینه میراث},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {February},
issn = {1561-9400},
pages = {283--298},
numpages = {15},
keywords = {اوضاع نظامی، قاجار، عبدالحمید دوم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم
%A نجفیان رضوی, لیلا
%J آینه میراث
%@ 1561-9400
%D 2014

[Download]