همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی , 2015-04-16

عنوان : ( کنترل زیستی گیاه مهاجم بروموس (Bromus tectorum) توسط گیاه اللوپات درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) )

نویسندگان: مهدیه توکلی , محمد فرزام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آللوپاتی به عنوان یک مکانیسم مداخله گر ومیانجی میتواند نقش مهمی در تنوع زیستی و تولید اکوسیستمها ایفا کند. در بازدیدهای صحرایی از مراتع استپی نصر آباد یزد مشاهده شد که تعداد زیادی پایه های گیاه مهاجم بروموس بطور خودرو در زیراشکوب گیاه درمنه کوهی می¬رویند، این درحالی¬است که بررسی¬های قبلی حاکی از آللوپات بودن گیاه درمنه است. لذا در این تحقیق اثر غلظت¬های مختلف عصاره و پودر اندام هوایی گیاه درمنه کوهی بر جوانه زنی بذر و رشد نهال گیاه بروموس بررسی شد. در آزمایش اول عصاره های آبی با غلظت 8,6,4,2,0.1,0.01 درصد از اندام¬های هوایی گیاه درمنه تهیه شد. در آزمایش دوم اندام هوایی درمنه پودر شده و به نسبت¬های وزنی 0.1 ، 1 و 10 درصد با خاک مخلوط شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره درصد وسرعت جوانه زنی بذر بروموس کاهش یافت، بطوری که در غلظتهای بیشتر از 2 درصد جوانه زنی به صفر رسید. با افزایش نسبت پودر درمنه نیز جوانه زنی بذر و رشد نهال بروموس کاهش یافت، بطوری¬که در تیمار 10% هیچ گیاهی قادر به رشد و جوانه زنی نبود. به نظر می رسد، تفاوت در مراحل فنولوژیک دو گونه امکان رویش آنها را در یک مکان مشترک فراهم کرده است. از طرف دیگر عصاره گیاه درمنه می تواند به عنوان یک علف¬کش بیولوژیک در کنترل گندمیان مهاجم بکار رود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی˛ سرعت جوانه زنی˛ درصد جوانه زنی˛ درمنه کوهی˛ بروموس, کنترل زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054682,
author = {مهدیه توکلی and فرزام, محمد},
title = {کنترل زیستی گیاه مهاجم بروموس (Bromus tectorum) توسط گیاه اللوپات درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {آللوپاتی˛ سرعت جوانه زنی˛ درصد جوانه زنی˛ درمنه کوهی˛ بروموس، کنترل زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل زیستی گیاه مهاجم بروموس (Bromus tectorum) توسط گیاه اللوپات درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)
%A مهدیه توکلی
%A فرزام, محمد
%J همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی
%D 2015

[Download]