ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2015-09-08

عنوان : ( اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن )

نویسندگان: مهیا باستانی صفدرآبادی , محمد فرزام , ابوالفضل مساعدی , محبت نداف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرد و غبار سیمان، آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند و می توانند باعث تغییراتی در ترکیب و تنوع پوشش گیاهی اراضی طبیعی اطراف شوند. برای بررسی صحت این مسئله در مراتع اطراف کارخانه سیمان بجنورد، نمونه برداری گیاهان در 4 مسیر مختلف با توجه به جهت باد غالب انجام شد. مسیر شرقی در جهت باد غالب و دارای بیشترین احتمال آلودگی بود، پس از آن جهات شمال، غرب و جنوب به ترتیب دارای بیشترین آلودگی بوند. آلاینده های سیمان باعث کاهش معنی دار تنوع و غنای گونه¬ای در جهت شرقی نسبت به جنوبی شد. شاخص ارزش اهمیت (IVI) بر اساس ترکم نسبی، پوشش نسبی و وفور نسبی گونه ها محاسبه شد و به عنوان مبنایی جهت بررسی مقاومت یا حساسیت گونه ها به آلاینده های مورد استفاده قرار گرفت. گیاهان با توجه به IVI ، میزان حضور و عدم حضور و فاصله از منبع آلودگی در دو مسیر دارای کمترین و بیشترین آلودگی به سه گروه تقسیم شدند. گونه های Artemisis khorasanica Podl، Bromus danthonia و Bromus tecterom به عنوان گونه های مقاوم و گونه های Aegilops sp، Alyssum desertorum Stapfو Eremopyrom sp (Ledeb.) Jaub. & Spach به عنوان گونه های نیمه حساس و گونه های Gundelia tournefortii L.، Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. و Convolvulus dorycnium L. به عنوان گونه های حساس شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, سیمان بجنورد, تنوع, غنای گونه ای, شاخص ارزش اهمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054688,
author = {باستانی صفدرآبادی, مهیا and فرزام, محمد and مساعدی, ابوالفضل and نداف, محبت},
title = {اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن},
booktitle = {ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2015},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سیمان بجنورد، تنوع، غنای گونه ای، شاخص ارزش اهمیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن
%A باستانی صفدرآبادی, مهیا
%A فرزام, محمد
%A مساعدی, ابوالفضل
%A نداف, محبت
%J ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2015

[Download]