سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران )

نویسندگان: نسیم دادالهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرحواره ها مجموعه ای از باورها، خاطرات، تصاویر ذهنی، احساسهای بدنی و احساسهای عاطفی درباره یک موضوع می باشند که از سالها قبل شکل گرفته، ناکارآمد، ناسازگار و برای بقای خود می جنگند. این طرحواره ها، چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط با دیگران را تعیین می کنند. شیوه فرزندپروری طبق تعریف، ترکیبهایی از نگرش ها و رفتارهای والدین است که در موقعیتهای گسترده ای نسبت به کودک، منجر به ایجاد جو هیجانی خاصی می گردد و جو فرزندپروری با دوامی را پدید می آورند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران می باشد. روش: تعداد28 نفر از مادران با روش نمونه گیری هدفمند از مادران دبستان دخترانه ابتدایی انتخاب شده، در دو گروه 14نفره ی مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با مقیاس شیوه فرزندپروری بامریند مورد سنجش قرار گرفتند. گروه مداخله 10 جلسه آموزشی طرحواره درمانی دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند، گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در کاهش شیوه فرزندپروری مستبدانه، تفاوت معنا داری دارند. نتیجه گیری: طرحواره درمانی در کاهش شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران مؤثر است.

کلمات کلیدی

, طرحواره درمانی, طرحواره های ناسازگار اولیه, شیوه فرزندپروری مستبدانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054690,
author = {نسیم دادالهی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، شیوه فرزندپروری مستبدانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران
%A نسیم دادالهی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]