سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران )

نویسندگان: نسیم دادالهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرحواره ها مجموعه ای از باورها، خاطرات، تصاویر ذهنی، احساسهای بدنی و احساسهای عاطفی درباره یک موضوع می باشند که از سالها قبل شکل گرفته، ناکارآمد، ناسازگار و برای بقای خود می جنگند. این طرحواره ها، چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط با دیگران را تعیین می کنند. شیوه فرزندپروری طبق تعریف، ترکیبهایی از نگرش ها و رفتارهای والدین است که در موقعیتهای گسترده ای نسبت به کودک، منجر به ایجاد جو هیجانی خاصی می گردد و جو فرزندپروری با دوامی را پدید می آورند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران می باشد. روش: تعداد28 نفر از مادران با روش نمونه گیری هدفمند از مادران دبستان دخترانه ابتدایی انتخاب شده، در دو گروه 14نفره ی مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با مقیاس شیوه فرزندپروری بامریند مورد سنجش قرار گرفتند. گروه مداخله 10 جلسه آموزشی طرحواره درمانی دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند، گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در افزایش شیوه فرزندپروری مقتدرانه، تفاوت معنا داری دارند. نتیجه گیری: طرحواره درمانی در افزایش شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران مؤثر است.

کلمات کلیدی

, طرحواره درمانی, طرحواره های ناسازگار اولیه, شیوه فرزندپروری مقتدرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054692,
author = {نسیم دادالهی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، شیوه فرزندپروری مقتدرانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران
%A نسیم دادالهی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]