اولین همایش دانشجویی مرتع و مرتع داری شرق کشور , 2015-03-12

عنوان : ( بررسی اثرات آلاینده های فلزات سنگین بر گیاه Stachys trinervis و خاک زیر اشکوب در محدوده کارخانه سیمان بجنورد )

نویسندگان: مهیا باستانی صفدرآبادی , محمد فرزام , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجمعفلزات سنگیننیکل،کادمیوم، سرب، آلومینیوم و کروم در اندامهایی هوایی و خاک مجاور ریشه گیاه مرتعی Stachys trinervis در مجاورت کارخانه سیمان بجنورد و در جهت مخالف باد غالب در مجاورت و 51 کیلومتری کارخانه با 8 نمونه خاک و گیاه مورد مقایسه قرار گرفت. غلظت کروم، نیکل و آلومینیوم در خاک تفاوتی بین دو سایت نداشت، درحالیکه در عناصر کادمیوم، و سرب در مجاورت کارخانه بطور معنیداری بیشتر از سایت شاهد بود. مقادیر دو عنصر آلومینیوم و سرب در گیاه مجاورت کارخانه و شاهد تفاوتی نداشت، در حالیکه عناصر نیکل، کادمیوم و کروم در نمونههای گیاهی مجاور کارخانه بیشتر بود. غلظت کادمیوم و سرب درخاک از استانداردهای جهانی از حد آستانه کمتر بود که نشان دهنده عدموضعیتبحرانی از نظر این دو عنصر است. میانگینغلظتنیکل، کادمیوم و سرب درگیاه به ترتیب 1155121،1115 و 11507 μg/g بود که این عناصر از حد مسمومیت گیاه کمتر بودند. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده مستعد بودن مراتع اطراف کارخانه برای افزایش عناصر سنگین و سمی خاک بویژه از نظر نیکل در خاک و بافت گیاهی است. با توجه به علاقه زیاد دامها به چرا از این گیاه، و مصارف دارویی آن، می تواند برای سلامت ساکنان منطقه خطرناک باشد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, گیاه سنبله ای, کارخانه سیمان بجنورد, رگرسیون, t-test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054694,
author = {باستانی صفدرآبادی, مهیا and فرزام, محمد and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی اثرات آلاینده های فلزات سنگین بر گیاه Stachys trinervis و خاک زیر اشکوب در محدوده کارخانه سیمان بجنورد},
booktitle = {اولین همایش دانشجویی مرتع و مرتع داری شرق کشور},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، گیاه سنبله ای، کارخانه سیمان بجنورد، رگرسیون، t-test},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آلاینده های فلزات سنگین بر گیاه Stachys trinervis و خاک زیر اشکوب در محدوده کارخانه سیمان بجنورد
%A باستانی صفدرآبادی, مهیا
%A فرزام, محمد
%A مساعدی, ابوالفضل
%J اولین همایش دانشجویی مرتع و مرتع داری شرق کشور
%D 2015

[Download]