پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (4), شماره (13), سال (2013-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس )

نویسندگان: زینب قربانی , براتعلی خاکپور , عزت اله مافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول چند دهه اخیر، توسعه بی رویه شهر نشینی، مهاجرت، ازدیاد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی، دگرگونی بیشتر در ساختار زندگی شهری را فراهم آورد و سبب زوال کارکردهای بافت سنتی گردید. در این میان کیفیت زندگی به عنوان راهی برای مقابله با این دگرگونی‌ها از سوی سیاست گذاران و برنامه‌ریزان در سطوح بین‌المللی و ملی مطرح گردید. در پژوهش حاضر به منظور سنجش کیفیت زندگی در محله‌های 14 گانه شهر چالوس، از روش‌های توصیفی- تحلیلی، و تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به جمعیت 45625 نفری شهر در سال 1385، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، نمونه‌ای با حجم 380 نفر تعیین و به همین تعداد پرسشنامه‌هایی تهیه و در بین محله‌های شهر توزیع شد. ضریب آلفایی کرونباخ 0.803 نشان دهنده روایی بالای پرسشنامه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد شهروندان نسبت به شاخص‌ها تا حدودی راضی‌اند و کیفیت زندگی در شهر چالوس متوسط و نسبتاً زیاد است. محله 10 با بیشترین میزان رضایت مندی، و کیفیت زندگی بالا، مطلوب‌ترین محله و در مقابل محله 14 با کمترین میزان رضایت مندی و کیفیت زندگی پایین، نامطلوب‌ترین محله مشخص شد. در اکثر محله‌ها، دو شاخص ارتباطی – حمل و نقل و دسترسی- خدماتی بیشترین نارضایتی و شاخص همبستگی اجتماعی بیشترین رضایت مندی شهروندان را به خود اختصاص داده‌اند. ضریب رگرسیون(β)، نشان داد که بیشترین تأثیر علّی بر کیفیت زندگی در شهر چالوس مربوط به شاخص محیطی با ضریب تأثیر 127/0 است.

کلمات کلیدی

توزیع فضایی؛ کیفیت زندگی؛ محله؛ شهر چالوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054719,
author = {قربانی, زینب and خاکپور, براتعلی and مافی, عزت اله},
title = {تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2228-5229},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {توزیع فضایی؛ کیفیت زندگی؛ محله؛ شهر چالوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس
%A قربانی, زینب
%A خاکپور, براتعلی
%A مافی, عزت اله
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2013

[Download]