دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2016-01-19

عنوان : ( تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی )

نویسندگان: پروین جعفری , کاظم اسماعیلی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیوند مستقیم رودخانه ها با مسایل اجتماعی، اقتصادی و معیشتی جوامع، عامل اصلی حساسیت نگاه بشری به این منبع آبی مهم است. جریان درکانال های طبیعی مناطق خشک به طور کلی زودگذر و به صورت سیلاب سریع رخ می دهد. هنگامی که جریان در کانالهای خشک جریان می یابد، علاوه بر کاهش حجم جریان به دلیل نفوذ به بستر، کناره ها و دشت های سیلابی، حداکثر دبی نیز کاهش می یابد. در این پژوهش این نوع جریان به وسیله دستگاه کنترل دور متصل به الکترو پمپ، مدل سازی شده و به منظور بررسی تاثیر رطوبت بستر آبراهه پیش از برقراری جریان بر تلفات نفوذ به بستر نفوذ پذیر در قالب تلفات انتقال؛ حجم آب زهکشی شده از خاک و رطوبت باقی مانده در خاک پس از برقراری جریان به طور مستقیم و نیز به کمک معادله بیلان در بستر مستقیمی به طول 7/5 متر اندازه گیری شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که در بستری با رطوبت اولیه 26%، تلفات انتقال25/2درصد از حجم جریان ورودی را تشکیل می دهد، که از این میزان تلفات 22/6 درصد از حجم ورودی میتواند به عنوان منبع بزرگ تغذیه آب زیرزمینی و قنات در مناطق خشک تلقی شود. همچنین مشخص شد که در شرایط آزمایشگاهی مشابه با کاهش رطوبت به مقادیر 17،%23% و 7/5% تلفات انتقال نیز به ترتیب به میزان 32/1 ،%8% و 68/7% افزایش می یابد که در این افزایش سهم زهکشی شده از خاک کاهش و مقدار آب ذخیره شده در خاک افزایش می یابد

کلمات کلیدی

, آبراهه نفوذ پذیر, تلفات انتقال, رطوبت اولیه بستر, جریان غیر ماندگار, شرایط هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054725,
author = {جعفری, پروین and اسماعیلی, کاظم and قهرمان, بیژن},
title = {تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی},
booktitle = {دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آبراهه نفوذ پذیر، تلفات انتقال، رطوبت اولیه بستر، جریان غیر ماندگار، شرایط هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی
%A جعفری, پروین
%A اسماعیلی, کاظم
%A قهرمان, بیژن
%J دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2016

[Download]