تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, دوره (6), شماره (21), سال (2016-2) , صفحات (108-115)

عنوان : ( سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین )

نویسندگان: مهسا نظری , امیر شکوه سلجوقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، کمپلکس (1و7-بیس ]4-هیدروکسی-3-متوکسی فنیل[-1و6-هپتادی ان-3و5-دی اوناتو) استیل استوناتو اکسو وانادیم (IV) سنتز گردید. سایتوتوکسیسیته این کمپلکس به منظور ارزیابی فعالیت ضد سرطانی آن بر روی رده های سلولیHeLa ، MCF-7، HT-29، K-562 و Neuro-2a با روشMTT و فلوسایتومتری و استفاده از سیس پلاتین به عنوان مرجع، بررسی گردید. همزمان اثر این ترکیب سنتزی بر سلول های نرمال فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, وانادیم, کورکومین, روشMTT , فلوسایتومتری, MCF-7, K-562,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054741,
author = {نظری, مهسا and شکوه سلجوقی, امیر},
title = {سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین},
journal = {تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {February},
issn = {2228-5458},
pages = {108--115},
numpages = {7},
keywords = {وانادیم، کورکومین، روشMTT ، فلوسایتومتری، MCF-7، K-562، L929.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین
%A نظری, مهسا
%A شکوه سلجوقی, امیر
%J تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
%@ 2228-5458
%D 2016

[Download]