پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (147-155)

عنوان : ( بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش، دو آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش دز- پاسخ، دز لازم برای کاهش 90 درصد بقاء، 09/747 گرم در هکتار ماده مؤثره بود که به عنوان دز مؤثر برای آزمایش دوم انتخاب شد. آزمایش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری خاک در چهار سطح 0، 6، 10 و 14 دسی‌زیمنس بر متر، شوری آب مخزن سمپاش در چهار سطح 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار و دزهای مختلف علف‌کش گلایفوسیت در هفت سطح شامل 0، 375، 5/562، 750، 1125، 1500 و 1875 گرم در هکتار ماده مؤثره بود. صفات درصد بقاء، ارزیابی چشمی خسارت، ارتفاع بوته، وزن تر و وزن خشک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که شوری آب مخزن سمپاش، دز علف‌کش گلایفوسیت و اثر متقابل‌شان، اثر بسیار معنی‌داری (01/0≥P) بر تمامی صفات داشت. همچنین، اثر متقابل شوری خاک و دز علف‌کش گلایفوسیت بر صفات مورد بررسی معنی‌داری نبود. نتایج نشان داد که شوری خاک تأثیر معنی‌داری بر کارایی علف‌کش گلایفوسیت نداشت و با افزایش شوری خاک، دز مصرفی علف‌کش گلایفوسیت تغییر معنی‌داری نداشت. نتایج نشان داد که آبیاری با آب شور در محدوده این آزمایش، تأثیری بر کارایی علف‌کش گلایفوسیت جهت کنترل سوروف نداشت.

کلمات کلیدی

, بقاء, دز مؤثر, کیفیت آب, گلایفوسیت, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054755,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2017},
volume = {29},
number = {1},
month = {March},
issn = {2538-4058},
pages = {147--155},
numpages = {8},
keywords = {بقاء، دز مؤثر، کیفیت آب، گلایفوسیت، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2017

[Download]