مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (30), سال (2015-8) , صفحات (121-138)

عنوان : ( بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , محمد مرادی , محمد مهدی اصغری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع هم‌بستگی بود. نمونۀ‌ آماری، برابر با کل جامعۀ آماری (90 نفر) انتخاب شد؛ اما اطلاعات 75 نفر از آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد بین جو سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی، رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین، جو سازمانی 28% و از بین ابعاد آن، دو بعد "وضوح و توافق هدف" و "رضایت از پاداش" با هم حدود 31% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می‌کنند. یافتۀ دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیل کننده (سن، جنس و سابقۀ اشتغال) با رفتار شهروندی سازمانی، رابطۀ معناداری وجود ندارد. از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سازمان ورزش شهرداری تهران با ایجاد جوی مناسب در سازمان می‌تواند در جهت ایجاد و ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی گام بردارد. به‌ویژه، ترسیم اهدافی مورد‌قبول و واضح برای کارکنان و همچنین‌، تدوین سیستمی عدالت‌گونه در پرداخت حقوق و پاداش می‌تواند در این زمینه مؤثرتر باشد.

کلمات کلیدی

جوسازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ سازمان ورزش؛ شهرداری تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054775,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and محمد مرادی and محمد مهدی اصغری},
title = {بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {30},
month = {August},
issn = {2538-3213},
pages = {121--138},
numpages = {17},
keywords = {جوسازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ سازمان ورزش؛ شهرداری تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A محمد مرادی
%A محمد مهدی اصغری
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2015

[Download]