هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

36 درجه شمالی، براساس / در این مقاله، شیب بهینه نصب پنلهای فتوولتاییک برای شهر مشهد با عرض جغرافیایی 16 و به کمک دادههای تابش اداره هواشناسی مشهد به دست آمد. نتایج نشان داد در شهر مشهد، نصب Liu & Jordan مدل ریاضی پنل خورشیدی با زاویهی ثابت 30 درجه رو به جنوب باعث می شود میزان تابش دریافتی سالیانه از خورشید، 8 درصد نسبت به تابش افقی افزایش یابد. با تغییر فصلی شیب پنل ( 4 بار در سال)، این افزایش به 11 درصد خواهد رسید که در این حالت تقریباً بیشترین میزان تابش ممکن جذب خواهد شد.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, پنل فتوولتاییک, شدت تابش, شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054781,
author = {ابوترابی زارچی, حسین},
title = {تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، پنل فتوولتاییک، شدت تابش، شیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]