کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-04

عنوان : ( کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر )

نویسندگان: حمیدرضا مصدق حصار , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) جدید مبتنی بر کنترل مود لغزشی، کنترل¬کننده¬ی PI خطی و مدولاسیون بردار فضایی (SVM) جهت درایو ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک (BDFIM) ارائه میشود. روش پیشنهادی ضمن حفظ خصوصیات برجسته کنترل مستقیم گشتاور (پاسخ سریع و حداقل حساسیت به پارامترهای ماشین)، با کاهش نوسانات شار و گشتاور، رفتار حالت دائم و گذرا را نیز بهبود می¬بخشد. نتایج شبیه¬سازی نیز نشان¬دهنده عملکرد دقیق، سریع و مقاوم روش پیشنهادی می¬باشد.

کلمات کلیدی

, ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک, کنترل مستقیم گشتاور, کنترل مود لغزشی, کنترل PI خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054783,
author = {مصدق حصار, حمیدرضا and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر},
booktitle = {کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک، کنترل مستقیم گشتاور، کنترل مود لغزشی، کنترل PI خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر
%A مصدق حصار, حمیدرضا
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]