نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم , 2016-01-20

عنوان : ( اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) )

نویسندگان: مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازن یک اکسید کننده بسیار قوی است که پتانسیل کشتن حشرات و میکروارگانیسمهای مضر را دارد. در اینن تحیینا از ازن گازی برای کنترل دو گونه آفنت انجینر شنک اسنتااده شنده اسنت. نموننههای انجینر بنه حشنره کامنل شهشنه دنداننه دار .( Oryzaephilus surinamensis L ( و لارو سن پنجم شب پره آرد ) Ephestia kuehniella Zeller. ( آلوده شندند و 03 و 03 دقیینه( قنرار گرفتنند. ،55 ،33 ، 3 و 5 پی پی ام( و برای پنج دوره زمنانی ) 15 ، در معرض گاز ازن در سه غلظت ) 2 03 و 03 ،55 ،33 ، نتایج نشان داد، بیشترین مرگ و میر در غلظت 5 پی پی ام بود که بنرای شنب پنره آرد در زمانهنای 15 ،36 ، 60 و 133 در صد و برای شهشه دندانه دار در زمانهای ذکر شده به ترتیب 26 /33 ،66/06 ،05 ،50/ دقییه به ترتیب 06 66/06 و 133 درصد مشاهده شد. تلاات کامل در غلظت 5 پی پی ام و زمان 03 دقیقه به دست آمند. در صنورت بنه ،65/06 کار گیری مناسب گاز ازن می توان از آن در کنترل آفات انباری به جای سایر مواد تدینی شیمیایی که هم بر اپراتنور و هنم بر کیایت محصول تاثیر معناداری می گذارند، استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, گاز ازن, شهشه دندانه دار, شب پره آرد, مرگ و میر, انجیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054801,
author = {تقی زاده, مسعود},
title = {اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد)},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گاز ازن، شهشه دندانه دار، شب پره آرد، مرگ و میر، انجیر شک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد)
%A تقی زاده, مسعود
%J نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
%D 2016

[Download]