پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (47), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (62-47)

عنوان : ( ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , ایّوب معروفی , بایزید شریفی , واحد احمدتوزه , هادی سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد شتابان و بی­ رویة شهرها، بر بسیاری از جنبه­‌های اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی در داخل و اطراف شهرها تأثیر گذاشته است. به­ همین­ دلیل، باید در آینده، دیدگاهی جامعه­ نگر به توسعة کالبدی- فضایی شهرها ایجاد شود. از این­رو، شناخت و مکان‌یابی اراضی مناسب برای گسترش آیندة شهر، از تصمیم ­های مهم برنامه­ ریزان شهری است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و مکان‌یابی بهینة جهت­ های توسعة کالبدی- فضایی شهر بوکان است. بدین­ منظور، برای ارزیابی چگونگی توسعة کالبدی شهر در سال‌های 1375 تا 1385، از مدل آنتروپی شانون استفاده شد. سپس با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، به مکان‌یابی بهینه برای رشد کالبدی شهر بوکان در سال‌های آتی پرداخته شد. لایه­‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارت­ اند از: لایه­‌های خطوط برق فشار قوی، فاصله از روستا‌های اطراف، فاصله از زمین‌های سیلابی، آب‌های سطحی (رودها)، راه‌های ارتباطی، شیب و کاربری اراضی. نتایج نشان می­ دهد که رشد کالبدی- فضایی شهر بوکان در چند دهة گذشته برنامه ­ریزی­ شده نبوده و رشد پراکند‌ه­ ای را تجربه کرده است. این نوع رشد، مشکل­ های اقتصادی و زیست‌محیطی زیادی را برای شهر بوکان ایجاد کرده است. نتایج بعدی پژوهش نشان داد که مناسب­ترین اراضی برای رشد کالبدی شهر بوکان، در سمت شرقی و محور جادة بوکان- شاهین­ دژ واقع شده است.

کلمات کلیدی

, توسعة فضایی, کالبدی؛ رشد پراکندة شهری؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر بوکان؛ مکان‌یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054803,
author = {خاکپور, براتعلی and معروفی, ایّوب and شریفی, بایزید and واحد احمدتوزه and هادی سلیمانی},
title = {ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2015},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6296},
pages = {62--47},
numpages = {-15},
keywords = {توسعة فضایی- کالبدی؛ رشد پراکندة شهری؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر بوکان؛ مکان‌یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان
%A خاکپور, براتعلی
%A معروفی, ایّوب
%A شریفی, بایزید
%A واحد احمدتوزه
%A هادی سلیمانی
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2015

[Download]