پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (8), شماره (27), سال (2015-7) , صفحات (99-118)

عنوان : ( بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد )

نویسندگان: علی شیرازی , محمدحسین همایونی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش می پردازد. با توجه به این که گرایش به اعتماد، ویژگی ثابت شخصی است که در ارتباط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراک دانش تغییر می کند، نقش تعدیل گری این سازه نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود، توسط 240 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تکمیل شده است. به دنبال آن، الگوی ارتباطی میان سازه های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد الگوی پیشنهادی، از برازش خوبی برخوردار است. همچنین فرضیه های تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش و ارتباط مثبت و معنی دار و نقش تعدیل گری گرایش به اعتماد نیز مورد تائید قرار گرفتند. یافته های به دست آمده به سیاست گذاران دانشگاهی و محققان متذکر می شود که با ایجاد و تقویت اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی در افراد، زمینه هر چه بیشتر رشد دانش و اشتراک آن را در بستر فرهنگ مبتنی بر دانش فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, فرهنگ مبتنی بر دانش, اشتراک دانش, گرایش به اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054805,
author = {شیرازی, علی and همایونی راد, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {27},
month = {July},
issn = {2538-3418},
pages = {99--118},
numpages = {19},
keywords = {فرهنگ مبتنی بر دانش، اشتراک دانش، گرایش به اعتماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد
%A شیرازی, علی
%A همایونی راد, محمدحسین
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2015

[Download]