پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (5), شماره (16), سال (2014-12) , صفحات (49-57)

عنوان : ( سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , مسعود داوری نژاد مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، استان‌های مختلف کشور ازنظر شاخص‌های اقتصادی موردبررسی و مقایسه قرارگرفته و بر اساس سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی، رتبه‌بندی شده‌اند. فرآیند تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌های این پژوهش، بر اساس روش «تحلیل خوشه‌ای» (Cluster) است و نتایج و یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی استان‌ها ازنظر سطوح توسعه‌یافتگی از شاخص‌های موردبررسی، در پژوهش، انعکاس یافته است. نتایج و یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی استان‌های مختلف ازنظر سطوح توسعه‌یافتگی و برخورداری از شاخص‌های موردبررسی، نشان‌دهندة آن است که رتبة اول، دوم و سوم، به ترتیب به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، با اختلاف نسبتاً زیاد با سایر استان‌ها تعلق دارد و استان‌های قم، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان در سطوح آخر قرارگرفته‌اند. با تعیین سطح توسعه‌یافتگی و میزان آن برای هر منطقه، بهبود وضعیت برخورداری استان‌های توسعه‌نیافته از منابع، امکانات و تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین، درک و شناخت بهتر از میزان توسعه‌یافتگی استان‌های کشور، موجب شناخت نقاط قوت و ضعف، توان‌ها و کمبودهای آن‌ها و درنهایت توفیق برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌گردد.

کلمات کلیدی

, توسعه, توسعه اقتصادی, تحلیل خوشه ای, برنامه ریزی منطقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054811,
author = {خاکپور, براتعلی and داوری نژاد مقدم, مسعود},
title = {سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2014},
volume = {5},
number = {16},
month = {December},
issn = {2251-6131},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {توسعه، توسعه اقتصادی، تحلیل خوشه ای، برنامه ریزی منطقه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای
%A خاکپور, براتعلی
%A داوری نژاد مقدم, مسعود
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2014

[Download]