برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2016-1) , صفحات (81-96)

عنوان : ( بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , کیوان بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در راستای دستیابی به اهداف توسعه ملی بی شک راهبرد صنعتی سازی روستاها نقش بسزایی را ایفا نموده وا ثرات اجتماعی و زیست محیطی خاص خود را بر جای می گذارد. مطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت فعالیت های غیرکشاورزی رادرفرایند توسعه روستایی خاطر نشان کرده و بر نقش آن به عنوان یک عامل مهم درکاهش تفاوت درآمدی و فقرخانوارهای روستایی تأکید دارند. در پژوهش پیش رو هدف بررسی اثرات احداث شهرک صنعتی چناران بر روستاهای پیرامون بوده است. بدین منظور وضعیت اجتماعی تعداد110 کارگر روستایی شاغل درشهرک صنعتی چناران که از روستاهای پیرامون به شهرک می آیند با تعداد 150 کارگرسایرشاغلین همان روستاها، به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی وازطریق منابع کتابخانه ای و پیمایشی اطلاعات جمع-آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان و مدیران شرکت های فعال شهرک تأیید شده است و جهت پایایی با پیش آزمون وضریب آلفای کرونباخ میزان 0.71 بدست آمده است. نتایج بدست آمده دلالت براثرات مثبت اجتماعی شهرک بر نواحی روستایی پیرامون بوده است. و شاغلین روستایی شهرک از وضعیت بهتری نسبت به سایرشاغلین برخوردار بوده اند. نتایج آزمون تی برای تأثیرات اجتماعی شهرک برابر با میانگین2.39 که بزرگترازمیانگین نظری2.5 بدست آمده است، لذا درسطح اطمینان 95 درصد اثرات فوق تأیید می شود.اما درخصوص استنتاج اثرات زیست محیطی شهرک، وجود آلودگی های هوا، آب، مواد جامد و زباله و همچنین آلودگی های صوتی در منطقه توسط روستاییان تأیید شده است.

کلمات کلیدی

, شهرک صنعتی, اثرات اجتماعی و زیست محیطی, صنعتی سازی, چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054818,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and بهرامی, کیوان},
title = {بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2016},
volume = {5},
number = {20},
month = {January},
issn = {2251-6735},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {شهرک صنعتی، اثرات اجتماعی و زیست محیطی، صنعتی سازی، چناران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A بهرامی, کیوان
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2016

[Download]