حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (449-458)

عنوان : ( شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های اپی فیت مولد هسته یخ، یکی از عوامل تشدید کننده سرمازدگی و شانکر در درختان میوه هسته دار می باشند. به منظور شناسایی این باکتری ها، در بهار سال 1392 ، تعداد 248 نمونه از سرشاخه های آلبالو، گیلاس، زردآلو، آلو، هلو، شلیل، بادام و گوجه سبز در استان خراسان رضوی (مشهد، شاندیز، کنگ، نقندر، زشک، اخلمد، چناران و نیشابور)، جمع آوری گردید. از هر منطقه دو باغ و از هر باغ چهار درخت بصورت تصادفی انتخاب شدند. با شمارش تعداد کلنی باکتری ها در هر گرم بافت گیاهی، جمعیت کل باکتری ها در مناطق و میزبان های مختلف تخمین زده شد. از هر نوع تیپ کلنی مشاهده شده بر روی محیط کشت، 10 کلنی به طور تصادفی انتخاب شدند. از میان 820 جدایه بررسی شده، 110 جدایه مولد هسته یخ بودند. این 6 و 3 درصد از جدایه ها به ،8 ،27 ، باکتری ها با استفاده از آزمون های مورفولوژیکیو بیوشیمیایی تفکیک گردیدند. بر اساس داده های به دست آمده، 56 شناسایی Xanthomonassp. وPantoeaagglomerans ،P. viridiflava ،P. fluorescens ،Pseudomonas syringae ترتیب به عنوان شدند. نتایج مطالعه حاضر، تأیید کرد که بین علایم شانکر، خسارت سرمازدگی و جمعیت باکتری های مولد هسته یخ، رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ از اهمیت ویژه ای در پیش بینی وقوع سرمازدگی برخوردار است. در این تحقیق انواع گونه های باکتری مولد هسته یخ در باغات هسته دار استان خراسان رضوی مشخص و نوسانات جمعیت آن ها برای اولین بار ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, استان خراسان رضوی, باکتری های مولد هسته یخ, جمعیت, درختان میوه هسته دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054819,
author = {طاهری, الهه and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {449--458},
numpages = {9},
keywords = {استان خراسان رضوی، باکتری های مولد هسته یخ، جمعیت، درختان میوه هسته دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
%A طاهری, الهه
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]