نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , محمد خیرخواه , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مطالعه عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چندساله در واکنش به تاریخ کاشت و تراکم بوته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 اجرا شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل سه تراکم بوته (6، 8 و 10 بوته در متر مربع) و چهار تاریخ کاشت شامل (اول مهر، اول آبان، اول آذر و اول فروردین سال اول آزمایش) بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم بوته تأثیر معنی¬داری (01/0p≤) روی وزن خشک اندام¬های هوایی و عملکرد بذر در سال اول داشتند، اما در سال دوم و در هر دو چین، خصوصیات مورد بررسی معنی‌دار نبود. بالاترین وزن خشک اندام¬های هوایی در سال اول برای تاریخ کاشت آذر با 42/1442 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورد مطالعه در سال اول معنی¬دار (05/0p≤) بود. بیشترین عملکرد بذر در سال اول آزمایش در تاریخ کشت آذر با تراکم 10 بوته در متر مربع (98/261 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان این صفت برای تاریخ کاشت فروردین و تراکم 6 بوته در متر مربع (64/42 کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, درصد اسانس, دوره رشد, عملکرد بذر, وزن خشک اندام¬های هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054821,
author = {امین غفوری, افسانه and کوچکی, علیرضا and خیرخواه, محمد and خرم دل, سرور and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {درصد اسانس، دوره رشد، عملکرد بذر، وزن خشک اندام¬های هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله
%A امین غفوری, افسانه
%A کوچکی, علیرضا
%A خیرخواه, محمد
%A خرم دل, سرور
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]