نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( اثر غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی )

نویسندگان: سرور خرم دل , شرکت شباهنگ - جواد , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی اثرات غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و ریشه گیاه دارویی باریجه بر خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 اجرا شد. فاکتورها شامل پنج غلظت عصاره آبی اندام¬های هوایی و پنج غلظت عصاره آبی ریشه شامل صفر، 5، 10، 20 و 40 درصد بودند. نتایج نشان داد که خصوصیات جوانه¬زنی به طور معنی¬داری تحت تأثیر اثرات دگرآسیبی غلظت¬های مختلف عصاره آبی اندام¬های مختلف باریجه قرار گرفت (01/0p≤). با افزایش غلظت عصاره اندام¬های هوایی باریجه از صفر تا 40 درصد شاخص بنیه بذر به میزان 95 درصد کاهش یافت. میزان کاهش خصوصیات جوانه¬زنی علف¬های هرز تحت تأثیر عصاره آبی ریشه بالاتر از اندام¬های هوایی بود. بنابراین، می¬توان از خاصیت دگرآسیبی اندام¬های مختلف گیاهان دارویی نظیر ریشه باریجه، در راستای بهره¬گیری از روش¬های غیرشیمیایی و پایدار برای کنترل علف¬های هرز بویژه در مرحله جوانه¬زنی بهره جست.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, گیاه دارویی, مدیریت علف¬های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054823,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ - جواد , شرکت and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آللوپاتی، گیاه دارویی، مدیریت علف¬های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]