نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی گیاه نقدینه زعفران با نخود بر شاخص های گل زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 1391-1393 اجرا شد. تیمارهاشامل 100% زعفران+20% نخود، 100% زعفران+40% نخود، 100% زعفران+60% نخود، 100% زعفران+80% نخود، 100% زعفران+ 100% نخود و کشت خالص دو گیاه بود. اثر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با نخود بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن تر کلاله و وزن خشک کلاله زعفران در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بود(01/0p≤). بالاترین تعداد گل و وزن خشک کلاله زعفران برای کشت خالص به ترتیب برابر با 89/103 گل در متر مربع و 47/0 گرم کلاله در متر مربع مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, تثبیت نیتروژن, کشت مخلوط افزایشی, گیاه نقدینه, وزن کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054824,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and هاتفی فرجیان, محمدحسن},
title = {ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تثبیت نیتروژن، کشت مخلوط افزایشی،گیاه نقدینه، وزن کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A هاتفی فرجیان, محمدحسن
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]