نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد )

نویسندگان: مریم رضازاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور ارزیابی اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله و ارقام گوجه¬فرنگی بر عملکرد، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1393-1392 اجرا شد. نسبت¬های کاشت مخلوط به روش افزایشی شامل 100:0، 100:50،100:100 و 100:150 درصد (به¬ترتیب شنبلیله – ارقام فلات و کارون گوجه¬فرنگی) بودند¬. صفات مورد مطالعه شامل وزن میوه سالم، آفت¬زده، بیمار و کل ارقام گوجه¬فرنگی و عملکرد دانه شنبلیله بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد گوجه¬فرنگی مربوط به تیمار کشت خالص رقم 111 فلات با 482/0 تن در هکتار و کمترین آن در دو نسبت 100 و 150% شنبلیله با رقم 111 فلات با 261/0 تن در هکتار حاصل شد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه شنبلیله به ترتیب در 100% + کارون فلات و 50% + کارون فلات مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, رقم, ¬گوجه¬فرنگی, شنبلیله, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054826,
author = {رضازاده, مریم and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {رقم، ¬گوجه¬فرنگی، شنبلیله، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد
%A رضازاده, مریم
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]