نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی )

نویسندگان: سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچک در کشت مخلوط با کدو تخم کاغذی، در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی و کرچک و تک¬کشتی هر دو گیاه بودند. صفات مورد مطالعه شامل اجزای عملکرد (تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه) و عملکرد بیولوژیکی و دانه دانه کرچک بودند. نتایج نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی بر تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی کرچک معنی¬دار بود. میزان افزایش عملکرد بیولوژیکی و دانه کرچک در کشت خالص نسبت به مخلوط به ترتیب 67 و 53 درصد محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, عملکرد دانه, کرچک, کدو تخم کاغذی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054829,
author = {مریداحمدی, سحر and خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and شباهنگ - جواد , شرکت},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {عملکرد دانه، کرچک، کدو تخم کاغذی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی
%A مریداحمدی, سحر
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]