بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (163-174)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران )

نویسندگان: امین شهابی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ تنوع ژنتیکی در نژادهای بومی ایران به عنوان سرمایه ملی بسیار حائز اهمیت است. بررسی توالی ژنوم میتوکندری در بین نژادها یا در درون آنها می تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در جمعیت های مورد مطالعه باشد. هدف از پژوهش اخیر، بررسی بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ژنهای NADH3 وNADH4L از ژنوم میتوکندری در شترهای دوکوهانه ایرانی بود. بدین منظور10 نمونه خون از شترهای دوکوهانه ایران جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA، تکثیر قطعه 971 جفت بازی از ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه توسط آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. قطعات تکثیر شده پس از خالص سازی به صورت رفت و برگشت توالی یابی شدند. نتایج به دست آمده تعداد 2 هاپلوتیپ مختلف بر اساس یک جایگاه چند شکل موجود در توالی ها نشان دادند و همچنین توالی نهایی بدست آمده از هاپلوتیپ ها با طول تقریبی715 جفت باز که شامل 73/27 درصد آدنین، 70/13 درصد گوانین، 63/25 درصد سیتوزین،77/32 درصد تیمین بود. مقایسه توالی های نوکلئوتیدی و اسیدآمینه ای ژن های NADH3 وNAD4L در شتر دو کوهانه ایرانی نشان داد که این گونه با شتر دو کوهانه اهلی دارای فاصله ژنتیکی نزدیکی است. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از روش Neighbor-Joining نشان داد، که این گونه در میان خانواده شترسانان، با Lama کمترین قرابت را دارند.

کلمات کلیدی

, ژن های NADH3 وNADH4L, شتر دوکوهانه ایران, ژنوم میتوکندری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054834,
author = {شهابی, امین and طهمورث پور, مجتبی},
title = {تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6500},
pages = {163--174},
numpages = {11},
keywords = {ژن های NADH3 وNADH4L، شتر دوکوهانه ایران، ژنوم میتوکندری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران
%A شهابی, امین
%A طهمورث پور, مجتبی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2015

[Download]