نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی )

نویسندگان: مینا نورزاده نامقی , غلامحسین داوری نژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , احمد زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ارزیابی مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر هدایت روزنهای و دمای برگ پسته، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تکرار بر روی درختان پسته در منطقه فیضآباد مهولات استان خراسان رضوی پلاستیک معمولی :M پلاستیک معمولی زیر خاک با برش عرضی، 2 :M 1392 انجام شد. انواع مختلف مالچ ( 1 - در سال زراعی 93 شاهد) به عنوان فاکتور :M بقایای جو و 6 :M چیپس چوب، 5 :M دار روی خاک، 4 UV پلاستیک :M زیر خاک با برش دایرهای، 3 24 و 36 روز بعد از آبیاری) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر ساده ، اصلی و زمان نمونهبرداری ( 12 (M3) UV بطوریکه پلاستیک .(p≤0/ انواع مختلف مالچ و زمان نمونهبرداری بر هدایت روزنهای و دمای برگ پسته معنیدار بود ( 01 در مترمربع بر ثانیه به علت حفظ رطوبت بیشتر خاک بالاترین هدایت CO 43 میلی مول 2 / 47 و 32 / با 66 (M و چیبس چوب ( 4 روزنهای و پایینترین دمای برگ را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند. همچنین اثر متقابل انواع مختلف مالچ و زمان نمونه- و آلی در 24 و تیمار (UV برداری بر هدایت روزنهای برگ معنیدار بود. به گونهای که تیمارهای مالچ پلاستیکی (به جز پلاستیک در 36 روز بعد از آبیاری به علت حفظ مطلوب رطوبت خاک و افزایش دمای منطقه ریشه دارای بالاترین هدایت UV پلاستیک روزنهای برگ بودند.

کلمات کلیدی

, کلید واژهها: تبادلات گازی, دما, پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054838,
author = {نورزاده نامقی, مینا and داوری نژاد, غلامحسین and انصاری, حسین and نعمتی, سیدحسین and احمد زارع},
title = {تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {کلید واژهها: تبادلات گازی، دما، پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی
%A نورزاده نامقی, مینا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A انصاری, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A احمد زارع
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]