اولین همایش ملی ورزش و سرطان , 2016-01-28

عنوان : ( تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان )

نویسندگان: دکتر عزت خداشناس , مهدی سهرابی , دکتر زهرا بدیعی , وحیده حسین زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر پیشرفتهای انجام شده در کنترل بیماریهای واگیر، موجب شده است که توجه به بیماری های غیر واگیر از جمله سرطان بیش از گذشته شود. از طرفی میزان بقاء کودکان مبتلا به انواع سرطان به دلیل درمانهای جدید به طور چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که متوسط بقاء 5 ساله کودکان مبتلا به انواع سرطان، در کشورهای توسعه یافته به حدود %08 رسیدهاست) 3 1 (. علاوه بر افزایش طول مدت زندگی و بقاء کودک، کیفیت زندگی نیز مهم میباشد. شواهد زیادی وجود دارد که فعالیت جسمانی منظم میتواند سبب بهبود وضعیت کلی سلامت، ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان شود) 4(. در این مطالعه تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بررسی گردید. روششناسی: تعداد 38 نفر از بیماران سرطانی 0 تا 10 سال تحت درمان یا با ختم درمان کمتر از یک سال، به طور داوطلبانه وارد مطالعه شدند. ابتدا فرم رضایت آگاهانه و پرسشنامه کیفیت زندگی ) PedsQL version 4 ( توسط همه آزمودنی ها و والدین آنها تکمیل شد. سپس آزمودنی ها بصورت تصادفی به دو گروه )تجربی و کنترل( تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی 12 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 08 دقیقه در تمرین شرکت کردند. گروه کنترل به فعالیت های معمول روزانه خود ادامه دادند و هر دو گروه درمان دارویی خود را نیز همانند قبل دریافت نمودند. در انتهای مطالعه مجدداً پرسشنامه کیفیت زندگی توسط آزمودنی ها و والدین آنها تکمیل گردید. نتایج: در این مطالعه، اختلاف معناداری بین کیفیت زندگی کودکان از نظر والدین وجود داشت) P<0.05 (. لیکن این اختلاف از نظر کودک از لحاظ آماری معنا دار نبود. البته زمانی که خرده مقیاس های مربوط به کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت، خرده مقیاس کارکرد جسمانی و هیجانی معنادار گزارش گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایح نشان داد که تمرین هوازی میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی کودکان از نظر والدین شود و از طرفی بر روی برخی از کارکردهای کیفیت زندگی مانند کارکرد جسمانی و هیجانی از نظر کودکان نیز مؤثر بودهاست. بنابراین، احتمالاً چون کودکان ممکن است درک صحیحی از گویههای پرسشنامه نداشتهباشند، لذا؛ گزارش والدین نسبت به خود کودکان شاید واقعی تر باشد. نهایتاً پیشنهاد میگردد، مطالعات بیشتری با جامعه آماری بالاتر و طول مدت انجام تمرینات جسمانی بیشتر و متنوعتر صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, تمرین هوازی , کودکان سرطانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054850,
author = {دکتر عزت خداشناس and سهرابی, مهدی and دکتر زهرا بدیعی and وحیده حسین زاده},
title = {تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان},
booktitle = {اولین همایش ملی ورزش و سرطان},
year = {2016},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {کیفیت زندگی، تمرین هوازی ،کودکان سرطانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان
%A دکتر عزت خداشناس
%A سهرابی, مهدی
%A دکتر زهرا بدیعی
%A وحیده حسین زاده
%J اولین همایش ملی ورزش و سرطان
%D 2016

[Download]