اولین همایش ملی ورزش و سرطان , 2016-01-28

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان )

نویسندگان: مهدی سهرابی , دکتر عزت خداشناس , فاطمه حسین زاده اصل , نرگس ولی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: برای تقویت یادگیری سه عامل توجه ) attention (، تعادل ) balance ( و هماهنگی ) coordination ( باید مد نظر قرار گیرد. این موضوع تحت عنوان ABC Learning نامگذاری میشود. رابطۀ بین این سه مؤلفه برای آمادگی یادگیری حائز اهمیت است. اگر کودک نتواند کنترل و هماهنگی خوبی روی بدنش داشته باشد برای یادگیری شناختی، اجتماعی و حرکتی دچار مشکل خواهدبود )بلیس 2002 (. در کودکان مبتلا به سرطان که آمادگی حرکتی و بدنی آنها به دلیل اثرات اولیه و ثانویه بیماری و درمان های دارویی دچار آسیب شده است بهبود این عوامل از اهمیت خاصی برخوردار است. روش شناسی: تعداد 33 کودک مبتلا به سرطان )دخترها= 11 نفر، پسرها= 11 نفر، میانگین سن 1001 سال، میانگین وزن 31.1 کیلوگرم( به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. پرسشنامه سنجش میزان فعالیت بدنی و رضایت نامه کتبی توسط والدین کودکان تکمیل گردید. از این بین، 17 نفر در گروه تمرین ایروبیک و 16 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه تجربی به مدت 3 ماه تمرینات منظم ایروبیک را برای 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی، از هر دو گروه آزمون تعادل ایستا با استفاده از بایودکس و آزمون هماهنگی چشم و دست با استفاده از دستگاه وینا به عمل آمد. نتایج: تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست افراد گروه تجربی از ابتدا تا انتهای دوره بهبود معنی داری پیدا کرد ) P<.05 (. با این حال با توجه به وجود مشکلات درمان در گروه کنترل و عدم شرکت اکثرآنها در پس آزمون، قادر به مقایسه گروه تجربی با گروه کنترل نشدیم. بحث و نتیجه گیری: نتایج معنی دار در گروه تجربی نشان می دهد که فعالیت بدنی منظم می تواند شیوه مناسبی در آماده سازی کودکان از نظر هماهنگی بدنی و نیازمندی های تعادل برای ورود به مدرسه و یادگیری های بعدی باشد.

کلمات کلیدی

, هماهنگی, تعادل ایستا, ایروبیک, سرطان, کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054851,
author = {سهرابی, مهدی and دکتر عزت خداشناس and حسین زاده اصل, فاطمه and ولی نقندر, نرگس},
title = {تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان},
booktitle = {اولین همایش ملی ورزش و سرطان},
year = {2016},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {هماهنگی، تعادل ایستا، ایروبیک، سرطان، کودک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان
%A سهرابی, مهدی
%A دکتر عزت خداشناس
%A حسین زاده اصل, فاطمه
%A ولی نقندر, نرگس
%J اولین همایش ملی ورزش و سرطان
%D 2016

[Download]