اولین همایش ملی ورزش و سرطان , 2016-01-28

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان )

نویسندگان: دکتر عزت خداشناس , مهدی سهرابی , مجتبی بردوئی , نرگس ولی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد بیماران مبتلا به سرطان اختلالات قابل توجهی در آمادگی قلبی عروقی دارند تمرین بدنی ساختارمند به عنوان اساس پیشگیری اولیه و ثانویه در وضعیت های بالینی متعددی شناخته شده است. با این حال اثرات آن به عنوان یک عامل توانبخشی در بیماران مبتلا به سرطان چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا محققین در این مقاله به مقایسه تأثیر یک دوره سه ماهه تمرین ایروبیک بر برخی ویژگی های آنتروپومتریک و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان پرداختند. روش شناسی: تعداد 33 کودک مبتلا به سرطان به صورت داوطلبانه و در دسترس در پژوهش حاضر شرکت کردند )11 دختر و 11 پسر)، میانگین سن= 1.01 ، میانگین وزن= 3101 (. پرسشنامه سنجش میزان فعالیت بدنی و رضایت نامه کتبی توسط والدین کودکان تکمیل گردید. از این بین، تعداد 11 نفر در گروه تمرین ایروبیک و 16 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. گروه تجربی به مدت 3 ماه تمرینات منظم ایروبیک را برای 3 جلسه در هفته و هر جلسه 1 ساعت انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی، شاخص های بدنی همچون؛ وزن و توده بدن توسط دستگاه ) inbody ( اندازه گیری شد. همچنین چربی زیر پوستی دست و پا و تنه نیز با استفاده از کالیپر و توسط فرد ماهر مورد اندازه گیری قرار گرفت. همپنین به منظور ارزیابی اثرات روحی و روانی ناشی از این تمرینات، با والدین کودکان، مصاحبهای برای بررسی کیفی وضعیت قبل و بعد از مداخله صورت گرفت. نتایج: تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آزمون تی وابسته نشان داد که گروه تجربی در شاخص های وزن، توده بدنی و چربی زیر پوستی دست و پا و تنه بهبود معنی داری پیدا کردند ) P<.05 (، ولی با توجه به اینکه گروه کنترل دارای مشکلاتی در ادامه درمان بودند قادر به شرکت در ادامه تحقیق و انجام پس آزمون نشدند. لذا امکان مقایسه گروه تجربی با گروه کنترل مقدور نشد. بنابراین نتایج فقط با مقایسه دادههای درون گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین وضعیت روحی و روانی این کودکان از دیدگاه والدین نسبت به قبل از مداخله تغییر قابل ملاحظهای داشت. بحث و نتیجه گیری: از آنجاییکه شاخصهای آنتروپومتریک بهطور قابل ملاحظهای بهبود پیدا کرد، بنابراین انجام تمرینات مفرح در قالب ایروبیک میتواند اثرات سودمندی بر این کودکان بگذارد. همچنین، کودکان مبتلا به سرطان که امید به زندگی به دلیل مشکلات جسمانی و نوع بیماری به شدت کاهش پیدا می کند انجام تمرینات منظم می تواند آمادگی روحی و بدنی مورد نیاز را جهت مقابله با بیماری را فراهم سازد.__

کلمات کلیدی

, توده بدنی, ایروبیک, ویژگی های بدنی, چربی زیر پوستی, سرطان, کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054852,
author = {دکتر عزت خداشناس and سهرابی, مهدی and بردوئی, مجتبی and ولی نقندر, نرگس},
title = {تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان},
booktitle = {اولین همایش ملی ورزش و سرطان},
year = {2016},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {توده بدنی، ایروبیک، ویژگی های بدنی، چربی زیر پوستی، سرطان، کودک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان
%A دکتر عزت خداشناس
%A سهرابی, مهدی
%A بردوئی, مجتبی
%A ولی نقندر, نرگس
%J اولین همایش ملی ورزش و سرطان
%D 2016

[Download]