زبانشناسی و گویش های خراسان, شماره (14), سال (2016-12) , صفحات (111-129)

عنوان : ( معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان )

نویسندگان: ساناز علی پور , شهلا شریفی , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور زبانشناسی شناختی در سالهای اخیر به عنوان رویکردی جدید که هم به زبان و هم به ذهن توجه دارد سبب گردیده، استعاره به عنوان ابزاری برای فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالب تصورات ملموس تر مورد توجه خاص قرار بگیرد. برای هر گونه بررسی پیرامون استعاره، توصیف نظام آن، نقش هایی که در جمله برعهده می گیرد، انطباق های زیرساختی، تاثیر استعاره در پردازش، و غیره، لازم است در ابتدا استعاره به طور موثق و نظام مند در گفتمان شناسایی شود، تا پایه های محکمی برای تحلیل و بررسی فراهم آید. این مقاله در نظر دارد شیوه ای صریح و مشخص در اختیار خوانندگان قرار دهد که از طریق آن بتوان با اطمینان، واژه های استعاری را در گفتمان شناسایی کرد. در این راستا ابتدا روش ام آی پی معرفی خواهد شد و سپس با ذکر مثال چگونگی به کارگیری این روش برای شناسایی واژه هایی که در آن متن به طور استعاری به کار رفته اند، نشان داده خواهد شد و در نهایت چارچوبی برای گزارش نتیجه ام آی پی پیشنهاد خواهد شد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که اگر چه به کارگیری این روش و دسترسی به فواید حاصل از آن، در شناسایی استعاره به هیچ وجه کار سریع و آسانی نیست، اما در حال حاضر تنها روش نظام مند، معتبر، علمی و عملی برای شناسایی استعاره در متون به شمار می آید.

کلمات کلیدی

, زبان شناسی شناختی, استعاره, معنای اولیه, معنای بافتی, روش ام آی پی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054853,
author = {علی پور, ساناز and شریفی, شهلا and ایزانلو, علی},
title = {معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2016},
number = {14},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {111--129},
numpages = {18},
keywords = {زبان شناسی شناختی، استعاره، معنای اولیه، معنای بافتی، روش ام آی پی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان
%A علی پور, ساناز
%A شریفی, شهلا
%A ایزانلو, علی
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2016

[Download]