علوم حرکتی و ورزش, دوره (1), شماره (5), سال (2005-7) , صفحات (89-100)

عنوان : ( اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط )

نویسندگان: مهرداد فتحی , حمید رجبی , احمد فرخی , امیره نجات شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین اثر تمرین استقامتی - قدرتی روی سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط بود. با استفاده از پرسشنامه افسردگی یک 40 نفر از دانشجویان با افسردگی متوسط با میانگین سنی 0.96+21 و قد 6.5+ سال176 سانتی متر و وزن 8.9+69 کیلوگرم و توان هوازی .... میلی لیتر بر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه انتخاب و به طور تصادفی در یکی از چهار گروه تحقیق ( کنترل، تمرین استقامتی، تمرین قدرتی، استقامتی- قدرتی) تقسیم گردیدند. در ابتدا از آزمودنی ها آزمایش خون به عمل آمده سپس سه پروتکل تمرینی برای گروه تمرین استقامتی (30 دقیقه دویدن با 70% ضربان قلب ذخیره) برای گروه تمرین قدرتی (30 دقیقه تمرین با وزنه با 70% حداکثر قدرت عضله)، برای گروه استقامتی – قدرتی(15 دقیقه دویدن + 15 دقیقه تمرین با وزنه با شدت مشابه گروه 1و2) به مدت 8 هفته و هر هفته سه روز به اجرا درآمد. در انتهای هفته هشتم متغیرهای تحقیق مجددا اندازه گیری و با استفاده از تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت. یافته ها تحقیق کاهش مشابهی را در سطح افسردگی سه گروه تجربی نشان داد. ولیکن غلظت فنیل آلانین در چهار گروه تفاوت معنی داری نشان نداد. بنابراین نتایج تحقیق نشان داد که اثر ورزش قدرتی، استقامتی و ترکیبی بر کاهش افسردگی مشابه است و این تاثیر مستقل از تغییر اسید آمینه فنیل آلانین است.

کلمات کلیدی

, فنیل الانین, افسردگی, تمرین قدرتی, تمرین استقامتی, تمرین قدرتی-استقامتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054856,
author = {فتحی, مهرداد and حمید رجبی and احمد فرخی and امیره نجات شکوهی},
title = {اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط},
journal = {علوم حرکتی و ورزش},
year = {2005},
volume = {1},
number = {5},
month = {July},
issn = {1581-3587},
pages = {89--100},
numpages = {11},
keywords = {فنیل الانین،افسردگی،تمرین قدرتی،تمرین استقامتی،تمرین قدرتی-استقامتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط
%A فتحی, مهرداد
%A حمید رجبی
%A احمد فرخی
%A امیره نجات شکوهی
%J علوم حرکتی و ورزش
%@ 1581-3587
%D 2005

[Download]