پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دوره (36), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (80-86)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال )

نویسندگان: احسان میر , مهرداد فتحی , مجتبی میر سعیدی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه واهداف:مطالعات متعدد نشان داده اند که افزایش سطوح پروتئین واکنشگر سی و هموسیستئین سرمی با افزایش خطر بروز بیماری عروق کرونر همراه است.هدف ازانجام این پژوهش،بررسی تاثیرتمرینات ترکیبی برهموسیستئین، پروتئین واکنشگر-C و شاخص های لیپیدی مردان میانسال بود. موادوروشها: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 آزمودنی در دو گروه تجربی (12نفر) و کنترل (12 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند.برنامه تمرین هوازی شامل دویدن روی نوارگردان برای مدت هشت هفته، هرهفته3جلسه به مدت20 دقیقه با شدت70 تا 60 درصد حداکثر ضربان قب ذخیره بود. برنامه تمرینات مقاومتی نیز با شدت70 درصد یک تکرار بیشینه اجرا گردید. پیش از شروع و پس از پایان دوره 8 هفته تمرین ترکیبی، نمونه خونی جمع¬آوری شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>p آزمایش شدند. یافته ها: سطح هموسیستئین و پروتئین واکنشگر سی سرمی مردان میانسال طی تمرین ترکیبی کاهش معنی داری یافت. اما شاخص هایTC،TG، HDL-Cو LDL-Cدرهردوگروه تغییر معناداری پیدا نکرد.همچنین، حداکثر اکسیژن مصرفی دارای افزایش معنی داری بود. نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که تمرین ترکیبی موجب کاهش معنی دار هموسیستئین و پروتئین واکنشگر سی سرمی و عدم تغییر در شاخص های TC، TG، HDL-CوLDL-C مردان میانسال غیرفعال می شود.این نتایج حاکی از آن است که تمرین ترکیبی اثر بهتری بر بیومارکرهای جدید قلبی عروقی نسبت به شاخص های سنتی دارد و شاید بتوان با انجام تمرین ترکیبی از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری به عمل آورد.

کلمات کلیدی

, هموسیستئین, پروتئین واکنشگر-C, شاخص های لیپیدی, تمرین ترکیبی, مردان میانسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054858,
author = {میر, احسان and فتحی, مهرداد and مجتبی میر سعیدی and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال},
journal = {پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز},
year = {2015},
volume = {36},
number = {6},
month = {March},
issn = {1608-5671},
pages = {80--86},
numpages = {6},
keywords = {هموسیستئین، پروتئین واکنشگر-C، شاخص های لیپیدی، تمرین ترکیبی، مردان میانسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال
%A میر, احسان
%A فتحی, مهرداد
%A مجتبی میر سعیدی
%A حجازی, کیوان
%J پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
%@ 1608-5671
%D 2015

[Download]