آب و خاک, دوره (29), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (560-568)

عنوان : ( اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس )

نویسندگان: جواد باغانی , امین علیزاده , حسین انصاری , مهدی عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر سطوح شوری آب آبیاری و زمان شروع آبیاری با آب شور و لب‌شور بر خصوصیات کمی خربزه دیررس، آزمایشی با 7 تیمار و 3 تکرار در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از: 1- آبیاری با آب شیرین (6/0 دسی‌زیمنس بر متر) از ابتدای کاشت تا انتهای فصل برداشت، 2- آبیاری با آب با شوری 3 دسی‌زیمنس برمتر از ابتدا تا انتهای فصل داشت، 3-آبیاری با آب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر از ابتدا تا انتهای فصل، 4- آبیاری با آب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر از 20 روز بعد از جوانه‌زنی تا انتها، 5- آبیاری با آب با شوری 3 دسی‌زیمنس بر متر از 20 روز بعد از جوانه‌زنی تا انتها، 6- آبیاری با آب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر از 40 روز بعد از جوانه‌زنی تا انتها و 7- آبیاری با آب با شوری 3 دسی زیمنس بر متر از 40 روز بعد از جوانه‌زنی تا انتهای فصل داشت. نتایج نشان داد که، شوری آب بر عملکرد کل، عملکرد اقتصادی و کارآیی مصرف آب آبیاری تاثیر معنی‌داری داشت. بالاترین عملکرد کل و عملکرد اقتصادی و کارآیی مصرف آب آبیاری از تیمار شاهد بدست آمد که تفاوت آن‌ها با تیمارهای آب شور و لب‌شور معنی‌دار بود. در ضمن تفاوت بین عملکردهای تیمارهای شور و لب‌شور معنی‌دار نبودند. آبیاری با آب شیرین در اوایل دوره رشد باعث افزایش محصول نشده بلکه، باعث وارد شدن تنش بیشتر به گیاه می‌شود.

کلمات کلیدی

, آب لب‌شور, اقتصادی, جوانه‌زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054859,
author = {باغانی, جواد and علیزاده, امین and انصاری, حسین and مهدی عزیزی},
title = {اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {560--568},
numpages = {8},
keywords = {آب لب‌شور، اقتصادی، جوانه‌زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس
%A باغانی, جواد
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A مهدی عزیزی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]